Godziwe warunki pracy

Szanujemy podstawowe prawa naszych pracowników, dążąc do stworzenia otwartego, niedyskryminującego i pozytywnie odbieranego miejsca pracy.

Nasza polityka w zakresie praw człowieka i równych szans jest szeroko prezentowana i uwzględniona w programach szkolenia menedżerów. Ponadto, nasz program głównych zasad dla dostawców stawia przed nimi podobne oczekiwania w zakresie oferowanego środowiska pracy.

Prawa człowieka

Nasza polityka w zakresie praw wymaga przestrzegania zasad Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz inicjatywy Global Compact. Surowo zabroniona jest jakakolwiek praca dzieci, a odpowiednie kontrole przeprowadzane są w trakcie procesu rekrutacji. Nasi pracownicy i menedżerowie są szkoleni w zakresie zastosowania praw człowieka w codziennej praktyce biznesowej, a wyniki tych działań są monitorowane.

Prawa człowieka

Etyka zawodowa

W firmie obowiązuje procedura równego traktowania w zatrudnieniu. Jej przyjęcie wiązało się z wprowadzeniem szeregu narzędzi umożliwiających skuteczną walkę z przejawami nierównego traktowania lub mobbingu w zakładzie pracy, m.in. instytucji Komisji Antymobbingowej, powoływanej na skutek skargi pracownika, składającej się z przedstawicieli pracodawcy oraz pracowników, a także niezależnej osoby trzeciej, wybranej wspólnie przez przedstawiciela pracodawcy i pracownika.


System wynagrodzeń jest budowany na podstawie rynkowego przedziału płacowego dla poszczególnych stanowisk i nie zależy od płci, wieku ani innych wskaźników różnorodności. Menedżerowie w poszczególnych jednostkach organizacji są najczęściej rekrutowani z rynku lokalnego.

Coca-Cola HBC Polska dba szczególnie mocno, żeby na wszystkich polach prowadzić działalność w sposób etyczny i przejrzysty zarazem. Najważniejsze wytyczne z takich dziedzin, jak m.in. konflikt interesów, dokumentacja finansowa, przeciwdziałanie korupcji, udział w życiu publicznym i lobbing czy wykorzystanie aktywów spółki znajdują się w Kodeksie Postępowania w Interesach. Z Kodeksem zapoznają się wszyscy nowi pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Relacje z pracownikami

Szanujemy prawo naszych pracowników do swobody zrzeszania się. W Coca-Cola HBC Polska działa również Reprezentacja Pracownicza. W strukturach firmy obecna jest ona od 2004 r. Wyraża swoje zdanie i sugeruje działania, reprezentując załogę Coca-Cola HBC Polska przed Zarządem Spółki i podczas spotkań Reprezentacji Pracowniczych z krajów całej korporacji Grupy Coca-Cola Hellenic.