Ochrona środowiska naturalnego i zasobów wodnych

Fundusz Kropli Beskidu

Fundusz Kropli Beskidu
Każda kropla wody z Beskidu to nasze dziedzictwo – szanujmy je wspólnie.

Woda jest naturalnym bogactwem Beskidów. Nieprzypadkowo w tym regionie umiejscowione są słynne polskie uzdrowiska. Odwiedzający korzystają z leczniczych właściwości lokalnych wód. Są one również rozlewane jako naturalne wody mineralne i źródlane w licznych zakładach butelkowania wód, m.in. w Tyliczu.

Jako producent naturalnych wód mineralnych i właściciel zakładu w Tyliczu czujemy się odpowiedzialni za zachowanie wyjątkowego dziedzictwa tamtejszych obszarów wodnych. Dlatego też w 2005 r., z inicjatywy firm Coca-Cola HBC Polska oraz Coca-Cola Poland Services powołany został Fundusz Kropli Beskidu. Fundusz został utworzony we współpracy z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska” i Funduszem Partnerstwa, który nim zarządza.
Fundusz Kropli Beskidu stawia sobie za cel włączanie społeczności Beskidu Sądeckiego do działań na rzecz ochrony zasobów wodnych. Bardzo ważne jest, by mieszkańcy prowadzili te działania we współpracy z przedstawicielami władz, prywatnymi firmami oraz organizacjami pozarządowymi. W realizację wspartych przez fundusz projektów angażują się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, urzędnicy, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, a także harcerze i biznesmeni.

Fundusz Kropli Beskidu


Program jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji w czterech gminach w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad.  Najlepsze projekty zgłoszone do konkursu mogą liczyć na dwa rodzaje dotacji: dotacje I stopnia, do kwoty 5 000 złotych, przeznaczone na projekty edukacyjne oraz dotacje II stopnia, do kwoty 25 000 złotych, na projekty przynoszące mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu, w skład której wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział w Starym Sączu, firm z systemu Coca-Cola, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Funduszu Partnerstwa.
Organizacje oraz osoby, przystępujące do programu mogą liczyć na merytoryczną pomoc ze strony Fundacji Fundusz Partnerstwa, np. warsztaty prowadzone przez ekspertów ochrony zasobów wodnych. Podczas tych spotkań można zdobyć wiedzę na temat form ochrony środowiska wodnego, zasad przygotowywania projektów, ubiegania się o dotacje, sposobów realizacji projektów oraz rozliczania otrzymanych od Funduszu środków finansowych.

Środki finansowe przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w okresie 2005 – 2011 r. wyniosły łącznie 980 tysięcy złotych. W tym czasie dzięki wsparciu Funduszu zrealizowano 73 projekty. Łącznie z grantami w 2012 roku  suma finansowania wniesiona przez Fundusz Kropli Beskidu osiągnęła 1 100 000 złotych.

W ramach programu lokalni społecznicy miedzy innymi zagospodarowali małą pijalnię wody mineralnej Szczawy w Tyliczu, utworzyli ścieżki edukacyjne wokół historycznych źródeł św. Kingi w Głębokiem, zabezpieczyli ptactwo wodne Łabędziego Stawu w Krynicy–Zdroju, wdrożyli rozwiązania ograniczające zużycie wody w szkole podstawowej w Krynicy-Zdroju połączone z edukacją rodziców i społeczności lokalnej na temat oszczędnego gospodarowania wodą, poprawią wygląd terenu wzdłuż potoku Łomniczanka oraz przeprowadzą szereg działań edukacyjnych (np. warsztaty, konkursy). Odnowiona została ścieżka przyrodniczo – ornitologiczna nad Popradem w Żegiestowie, a uczniowie z Muszyny opracowali dokumentację interesujących przyrodniczo miejsc, z wykorzystaniem starych historycznych fotografii.
 
Wybrane statystyki ze zrealizowanych projektów w latach 2005-20011:
• utworzono/zmodernizowano 30 źródełek wody mineralnej i pijalni
• zrewitalizowano i udostępniono 2 mofety
• oczyszczono i zagospodarowano teren 3 młak
• oczyszczono 148 km brzegów rzek i potoków
• opracowano/odnowiono 8 map dziedzictwa wodnego
• zbudowano 7 zielonych klas,
• wytyczono 16 ścieżek edukacyjnych
• zlikwidowano 6 dzikich wysypisk,
• zorganizowano 34 konkursy o tematyce wodnej
• 7 500 osób zaangażowanych w projekty

Galeria projektów:

Eko 1

Eko 2

Eko 3

Eko 4

Eko 5

 

 
Logo WWF

Rzeki dla Życia

Program Rzeki dla Życia, realizowany jest przez WWF Polska przy wsparciu firm Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland Services od 2007 roku. Cel tego programu to przede wszystkim przywrócenie naturalnego charakteru polskich rzek i odrodzenie populacji ryb migrujących, w tym łososi, w Wiśle. Dzikie łososie w zlewni górnej Wisły wyginęły pod koniec lat 60. Do zniszczenia ich populacji doprowadziła przede wszystkim budowa tamy we Włocławku, ale także zanieczyszczenie rzeki i jej dopływów.

Rzeka dla życia


Nasza firma współfinansuje między innymi zakup narybku. Do górskich strumieni trafiło w czasie realizacji programu łącznie już ponad 1,4 mln sztuk narybku. W dolinie Białej Tarnowskiej rozpoczęliśmy wraz z WWF Polska kolejne projekty zmierzające do odrodzenia populacji łososi oraz ochrony innych gatunków i siedlisk związanych z tym miejscem. Nasz wkład finansowy pozwolił WWF Polska na przygotowanie i udział w kompleksowym przedsięwzięciu finansowanym obecnie ze środków UE, realizowanym w partnerstwie publiczno-prywatnym, którego wartość przekracza 4 miliony euro. Celem tego projektu jest udrożnienie stopni wodnych blokujących migrację, rewitalizacja łęgów nadrzecznych i wzmocnienie populacji rzadkich gatunków. Projekt pomoże między innymi w przywróceniu historycznego zasięgu skójki gruboskorupowej - małża, który jest naturalnym filtratorem wód i jednocześnie wskaźnikiem czystości wód. W ramach programu Rzeki dla Życia wsparliśmy również działania WWF Polska na rzecz restytucji jesiotra w Polskich rzekach.
Fundacja Nasza Ziemia

Ekologiczna edukacja młodzieży

Baza EkoEdukacja.pl , która powstała przy finansowym wsparciu Coca-Cola HBC Polska jest jednym z edukacyjnych serwisów Fundacji Nasza Ziemia , przeznaczonym dla nauczycieli i innych osób prowadzących edukację ekologiczną. Zawiera szczegółowe opisy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, prezentacje problemowe, opisy i inne materiały dydaktyczne przydatne do realizacji edukacji ekologicznej z wielu obszarów ochrony środowiska (odpady, woda, powietrze, ziemia, rośliny, zwierzęta, itd.).


Dokumenty z bazy pobierane są do wykorzystywania w szkołach,przedszkolach i organizacjach, na ich podstawie prowadzone są lekcje,zajęcia i programy, często całoroczne. Dostęp do Bazy jest darmowy.