Zrównoważony rozwój

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. poczuwa się do roli aktywnego „obywatela korporacyjnego” i członka społeczności, w której działa. Dbamy o to, by utrzymywać pozycję pożądanego i cenionego pracodawcy oraz partnera biznesowego. 

Podobnie jak w przypadku kształtowania relacji z partnerami biznesowymi, dążymy do budowania długotrwałych relacji również z organizacjami pozarządowymi. Tym samym spółka koncentruje się raczej na wspólnym realizowaniu wieloletnich programów społecznych, niż na włączaniu się w projekty jednorazowe. Jednocześnie spółka otwarta jest na nawiązywanie nowych kontaktów i włączanie się w ważne, innowacyjne programy, które bezpośrednio związane są z którymś z następujących priorytetów polityki zaangażowania społecznego, wynikających bezpośrednio z przyjętej strategii CSR:

Działania firmy

 1. Troska o zasoby wodne, w szczególności zasoby wody pitnej.
  Spółka stara się angażować w lokalne i międzynarodowe programy partnerskie, na rzecz zwiększenia świadomości, co do potrzeby ochrony zasobów wodnych w Polsce. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są projekty w tym zakresie realizowane w rejonach Polski gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne spółki oraz projekty, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia wody pitnej w procesach produkcyjnych oraz infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej i gospodarstwach domowych (water replenishment).(patrz: Polityka w zakresie ochrony zasobów wodnych)
 2. Promocja zdrowego, aktywny stylu życia.
  Przedmiotem szczególnego zainteresowania firmy są projekty promujące nawyki aktywnego stylu życia i zrównoważonego odżywania wśród konsumentów. (patrz: Polityka w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia)
 3. Zapewnienie wody pitnej w sytuacjach klęsk żywiołowych
  Spółka deklaruje długoterminową współpracę z organizacjami humanitarnymi, w celu zapewnienia pomocy w postaci dostaw wody pitnej dla społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi w Polsce.(patrz: Polityka w zakresie ochrony zasobów wodnych)
 4. Wolontariat pracowniczy
  Spółka prowadzi program wolontariatu pracowniczego, wspierający realizowanie przez pracowników projektów skierowanych do wybranych przez nich odbiorców.
 5. Promocja recyklingu
  Przedmiotem zainteresowania firmy są projekty mające na celu popularyzację recyklingu ( w szczególności opakowań).
 6. Zaangażowanie w pomoc i rozwój społeczności lokalnych w pobliżu zakładów produkcyjnych.
  Spółka wspiera społeczności, z którymi bezpośrednio sąsiadują jej zakłady produkcyjne, a w szczególności projekty mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz warunki życia mieszkańców tych społeczności.
 7. Promocja zrównoważonej konsumpcji/produkcji żywności oraz zrównoważonego rozwoju.
  Spółka wspiera wybrane projekty i organizacje, zajmujące się edukacją i promocją zrównoważonej konsumpcji/produkcji żywności oraz zrównoważonego rozwoju.

Jednym z głównych kryteriów wyboru partnerów i projektów jest ich bezpośredni związek z jednym/wieloma z wymienionych powyżej obszarów wynikających z przyjętej strategii CSR.

Dodatkowo Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. współuczestniczy w życiu społecznym, angażując się w projekty o charakterze filantropii korporacyjnej, prowadzone przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Centrum Wolontariatu oraz Funduszem Partnerstwa.

Współpraca z tymi trzema organizacjami pozarządowymi wyznacza trzy główne priorytety w zakresie filantropii korporacyjnej:
 1. wspieranie społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi poprzez darmową dystrybucję wody przy współpracy z PCK
 2. wolontariat pracowniczy prowadzony przy współpracy z Centrum Wolontariatu
 3. projekty grantowe w zakresie edukacji i ochrony zasobów wodnych przy współpracy z Funduszem Partnerstwa w ramach Funduszu Kropli Beskidu

 4. Więcej o działaniach CSR spółki można przeczytać w raporcie dostępnym pod adresem www.raportcsr-cchellenic.pl

Raport Odpowiedzialności Społecznej 2015

Logo Raportu CSR 2015

Coca-Cola Hellenic Group
Social Responsibility Report 2014

Jesteśmy jednym z największych producentów napojów bezalkoholowych na świecie. Obsługujemy 570 milionów konsumentów w 28 krajach.

> Rynek

> Najwyższa jakość produktów

> Zdrowie konsumentów
> Wartość dodana dla klientów

> Współpraca z dostawcami

Coca-Cola HBC Polska dokłada wszelkich starań, żeby minimalizować wpływ na środowisko naturalne.

> Środowisko naturalne

> Ochrona zasobów wodnych

> Energia i ochrona klimatu

> Odpady opakowaniowe i recykling

Zapewniamy bezpieczne i przejrzyste miejsce pracy, oferujemy liczne szkolenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

> Miejsce pracy

> Rozwój pracowników

> Obiektywizm i równość szans

> Bezpieczne miejsce pracy